To czas wolny determinuje naszą przyszłość !

Idą Święta Wiel­ka­nocne. Przed nami sporo wol­nego czasu, który każdy z nas spę­dzi nieco ina­czej. Część osób pochło­nie zgiełk tele­wi­zji, krzą­ta­nina, lekki domowy zamęt. Inni spę­dzą go z rodziną, jesz­cze inni ze zna­jo­mymi. Jed­nak warto pamię­tać, że naszą przy­szłość zde­ter­mi­nuje nasz wła­sny spo­sób spę­dza­nia czasu wol­nego. Dla­czego tak się dzieje? W pracy skupiamy się na zadaniach związanych z firmą, w której pracujemy. Rzadko …