Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Spółka iTON Society Sp. z o.o. (NIP 7010342881, REGON: 146131358), z siedzibą: ul. Wilcza 14B/20, 00-532 Warszawa (zwana dalej „iTON”), jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje Państwa, jako tzw. podmiot danych, o sposobie przetwarzania danych osobowych przez iTON, włącznie z zakresem Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez iTON.

1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza iTON?

iTON zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o zniesieniu dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępniają iTON w związku z zakupem towaru lub korzystaniem z usług (np. w ramach zamówienia towaru w sklepie internetowym, czy przy reklamacji towaru za pośrednictwem call center). Chodzi o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania albo doręczenia
 • Informacje profilowe takie jak wiek i płeć
 • Zapis dźwiękowy rozmowy z call center

iTON dalej przetwarza Państwa dane, które pozyskuje przy zakupie towaru albo kiedy Państwo korzystają z jego usług. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP
 • Pliki cookies
 • Dane o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane geograficzne
 • Dane dotyczące dokonanych zakupów (tj. np. rodzaj, cena towaru, data zakupu, dane o stanie konta klienta)
 • Ewentualnie inny identyfikator online

iTON przetwarza powyższe dane osobowe wyłącznie w niżej wymienionych celach i w zakresie oraz czasie koniecznym do wypełnienia określonych celów.

2. W jakich celach i na podstawie jakich tytułów prawnych iTON przetwarza Państwa dane osobowe? 

a) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem towaru w sklepie internetowym
• Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy kupna i następnie jej realizacji, dostawy zamówionego towaru, a także w związku z wypełnianiem ustawowych obowiązków podatkowych.
• W przypadku tworzenia zamówienia iTON gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imięnazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia,numer telefonu, adres e-mail. Udostępnienie tych danych osobowych jest podstawowym warunkiem zawarcia lub zmiany umowy sprzedaży, przy czym pozyskanie danych osobowych służy przede wszystkim Państwa jednoznacznej i wyraźnej identyfikacji, a w dalszej kolejności do skontaktowania się z Państwem w celu dostarczenia zamówionego towaru.
b) Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem sugestii, pytań i reklamacji 
• Tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez iTON obowiązków umownych i prawnych. W związku z rozpatrywaniem reklamacji iTON przetwarza dane osobowe także w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów na wypadek zaistnienia ewentualnego sporu w związku z reklamacją.
• Podczas rozpatrywania reklamacji iTON gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail, historia transakcyjna zamówień, dane dotyczące zamówionego towaru, zapis dźwiękowy rozmowy z call center.

c) Przetwarzanie danych osobowych klientów za zgodą do celów marketingowych i handlowych 
• W przypadku gdy Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, iTON będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, adres e-mail, numer IP i powiązana z nim lokalizacja, dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii, dane dotyczące dokonanych zakupów, dane o przeglądarce i ewentualnie inne identyfikatory online, przede wszystkim w celu stworzenia właściwej oferty towarów i usług IiTONalbo stron trzecich, a także w związku z zwróceniem się do klienta za pośrednictwem wszelkich środków reklamy internetowej oraz w formie komunikacji elektronicznej służącej do przesyłania spersonalizowanych e-maili ofertowych, reklamy ukierunkowanej i innych informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie zUstawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. W jakim okresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • iTON przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym, dalej w okresie niezbędnym do zabezpieczenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, następnie w okresie dwóch lat od dnia upłynięcia okresu gwarancji na towar dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celówiTON (zobacz wyżej). Wystawione dokumenty podatkowe zgodnie z 35 Ustawy o podatku od wartości dodanej,, Dz.U. nr 235/2004z późniejszymi zmianami, są archiwizowane przez okres 10 lat od ich wystawienia. Ze względu na konieczność wykazania powodu prawnego wystawienia dokumentów podatkowych, przez okres 10 lat od dnia dokonania zamówienia przez klienta archiwizowane są także zamówienia.
 • W przypadku gdy iTON przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych albo na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dane osobowe będą przetwarzane dotąd, aż Państwo nie odwołają zgody. Jeśli Państwo odwołają swoją zgodę ICRA zaprzestanie ich przetwarzania w powyższych.

4. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Oprócz iTON i zatrudnionych w nim osób, dane osobowe dla realizacji opisanych wyżej celów mogą być przetwarzane także przez partnerów iTON. iTON starannie wybiera partnerów zewnętrznych, którym jako administratorom są udostępniane dane osobowe do przetwarzania przez podmioty przetwarzające  i powierza dane osobowe wyłącznie tym partnerom, którzy gwarantują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby nie mogło dojść szczególnie do przypadkowego albo niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany bądź nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych albo w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych danych.

Podmiotami, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są albo mogą w przyszłości być:

 • osoby, które zapewniają dla iTON obsługę techniczną określonych usług, albo dostawcy technologii, które iTON wykorzystuje do tych usług (typowo programistyczne albo inne  usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe, rozsyłanie e-maili, usługi związane z pomiarem ruchu na naszych stronach i dostosowywanie ich zawartości do preferencji użytkowników);
 • osoby, które dla iTON obsługują wysyłkę towarów do klientów;
 • osoby, które na stronach internetowych iTON mają umieszczone elementy umożliwiające gromadzenie danych osobowych albo śledzenie zachowań użytkowników tych stron (zwykle w tzw. postaci spseudonimizowanej, zatem bez możliwości pozyskania bezpośrednich danych identyfikacyjnych), tj. przede wszystkim osoby przeprowadzające za pośrednictwem cookies analizę ruchu na naszych stronach internetowych oraz operatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą ukierunkowaną tworzoną na podstawie danych o dokonanych zakupach i danych pozyskanych z plików cookies (w tym z remarketingu). Kompletne informacje o używaniu plików cookies znajdą Państwo tutaj.

iTON dalej ma obowiązek przekazywać niektóre Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. podmiotom administracji publicznej, sądom albo organom ścigania w związku z ewentualnym sądowym postępowaniem administracyjnym, cywilnym i karnym.

5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez iTON?

Jako podmiot danych mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych; przetwarzanie danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej);
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez iTON, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych i innych informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • Prawo do przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe);
 • Prawo do sprostowania danych (prawo do żądania, aby iTON niezwłocznie poprawił nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych(prawo do żądania, aby iTON ograniczył przetwarzanie, m.in. w przypadku gdy z tytułu wykonywania swojego prawa do sprostowania danych iTONzobowiązany jest do sprawdzania prawidłowości danych; albo w razie gdyby iTON przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania, aby iTON niezwłocznie usunął Państwa dane, m.in. gdy dane osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli Państwo odwołali zgodę, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane przez iTON i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania; bądź też w razie gdyby iTON przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby iTON zaprzestał przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów);
 • Prawo do zwrócenia się ze swoim wnioskiem do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

6. Jak mogą Państwo skontaktować się z iTON?

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do iTON pisemnie na adres ul. Wilcza 14B/20 00-532 Warszawa, pod nr tel. 664 700 700albo na adres e-mail itonsociety@itonsociety.com

Inspektorem ochrony danych osobowych, wyznaczonym do pełnienia niniejszej funkcji, jest Krzysztof Dresler, nr tel. 664 700 700, e-mail:itonsociety@itonsociety.com

7. Użycie plików cookies i analiza stron internetowych.

a) Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

e) W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

h) Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.