To czas wolny determinuje naszą przyszłość !

Idą Święta Wiel­ka­nocne. Przed nami sporo wol­nego czasu, który każdy z nas spę­dzi nieco ina­czej. Część osób pochło­nie zgiełk tele­wi­zji, krzą­ta­nina, lekki domowy zamęt. Inni spę­dzą go z rodziną, jesz­cze inni ze zna­jo­mymi. Jed­nak warto pamię­tać, że naszą przy­szłość zde­ter­mi­nuje nasz wła­sny spo­sób spę­dza­nia czasu wol­nego.

Dla­czego tak się dzieje?

W pracy skupiamy się na zadaniach związanych z firmą, w której pracujemy. Rzadko się zdarza, że jesteśmy jej właścicielami, więc najczęściej wykonujemy zadania zlecone. Trudno w takiej sytuacji rozwijać coś innego, jakąś zupełnie nową dla nas kompetencję, o której pozyskaniu myślimy lub marzymy. Czyli kiedy mamy się rozwijać, jeśli chcemy coś w swoim życiu zmienić.

Warto także wyra­biać w sobie nawyk czy­ta­nia, nawet chwilę przed snem. Czy­ta­nie daje nam prze­wagę w sto­sunku do innych. Czy­ta­jąc stale posze­rzamy swoją wie­dzę, któ­rej inni, nie­po­sia­da­jący tego nawyku, nie mają. Mamy też – co waż­niej­sze – nawyk pozna­wa­nia. Nie znie­chę­camy się także, gdy cze­goś na star­cie nie rozu­miemy. Taka jest istota pozna­wa­nia.

Anthony Robbins powiedział: “Jeśli przeznaczysz jedną godzinę dziennie na naukę wybranego tematu, po roku zdobyta wiedza będzie większa od 99,99% populacji” – pozostaje tylko dodać wow!

Rozwi­ja­nie się w cza­sie wol­nym wymaga apli­ka­cji idei do rze­czy­wi­sto­ści, czyli mówiąc języ­kiem prak­tycz­nym, musimy zamie­nić pomy­sły na dzia­ła­nie.

Czas wolny to także możliwość rozbudowy lub co najmniej pielęgnowania relacji międzyludzkich. Pozwalają one z reguły poznać opinię inteligentnych przyjaciół, czy uzyskać informacje i wiedzę, które są dla nas trudne do pozyskania w inny sposób. Możliwość omówienia zamiarów z przyjaciółmi to ważny proces rozwoju naszych kompetencji. Moje własne doświadczenie z uruchamiania startupów podpowiada mi, że to w dyskusji projekty dojrzewają, a odwaga pomaga przenieść idee do świata realnego.

Aha, no i na koniec. Trzeba zacząć, najlepiej dziś wieczorem. Nowe kompetencje czekają.